Mapa pożarów w Europie - najnowsze informacje i statystyki

Mapa pożarów w Europie - najnowsze informacje i statystyki
Autor Helena Kołodziej
Helena Kołodziej11.12.2023 | 10 min.

Mapa pożarów w Europie to niezbędne narzędzie do śledzenia aktualnych zdarzeń związanych z pożarami lasów i terenów miejskich. Dostarcza nam kluczowych informacji, takich jak lokalizacja ognisk pożarów, ich rozmiary, kierunki rozprzestrzeniania się, a także ofiary, straty materialne i działania gaśnicze. Analizując zawarte na mapie dane i statystyki, możemy lepiej zrozumieć skalę zjawiska oraz podjąć odpowiednie kroki mające na celu poprawę sytuacji, na przykład przez zwiększenie środków na ochronę przeciwpożarową.

Kluczowe wnioski:
 • Mapa pożarów pozwala śledzić aktualne zagrożenia i reagować szybko.
 • Statystyki ofiar i strat pomagają ocenić realne niebezpieczeństwo.
 • Analiza przyczyn ułatwia wdrożenie działań zapobiegawczych.
 • Obserwowanie działań gaśniczych pokazuje skuteczne metody.
 • Regularne korzystanie z mapy podnosi świadomość zagrożeń.

Mapa pożarów w Europie - obszar objęty

Mapa pożarów w Europie pokazuje obszary objęte pożarami na terenie całego kontynentu. Dokładna lokalizacja ognisk pożarów jest kluczowa, aby móc podjąć szybkie i skuteczne działania gaśnicze. Z mapy wynika, że w 2022 roku największy obszar strawiły pożary w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Grecji i na terenach przygranicznych Francji.

Skala zjawiska jest ogromna. Tylko w Portugalii w ciągu tego roku spłonęło już ponad 70 000 hektarów lasów i terenów rolniczych. To prawie dwukrotnie więcej niż średnia z ostatnich 10 lat. Podobnie w Hiszpanii - pożary pochłonęły tam przeszło 260 000 hektarów. Te liczby nieustannie rosną, gdyż pożary wciąż nie są opanowane.

Obszary najbardziej zagrożone

Analizując Mapę pożarów w Europie warto zwrócić uwagę, że największe pożary występują głównie na obszarach śródziemnomorskich. Są to rejony suche i gorące, gdzie temperatury w okresie letnim sięgają 40-45 stopni Celsjusza. Takie warunki sprzyjają błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się ognia. Do tego często dochodzą silne wiatry, które przenoszą płomienie na olbrzymie odległości.

Niestety, zmiany klimatyczne dodatkowo zwiększają zagrożenie pożarowe w Europie Południowej. Fale upałów i susze będą coraz częstsze i dotkliwsze, co może przełożyć się na jeszcze większą skalę pożarów w nadchodzących latach.

Mapa pożarów w Europie - statystyki ofiar

Mapa pożarów w Europie dostarcza również istotnych informacji na temat ofiar śmiertelnych, rannych i poszkodowanych w pożarach. Niestety, corocznie giną setki osób - zarówno cywilów, jak i strażaków zaangażowanych w akcje gaśnicze. Straty w ludziach są największą tragedią związaną z pożarami lasów.

Przykładowo, tylko w pożarach lasów w Portugalii od początku 2022 roku zginęło już 15 osób. Ogółem odnotowano około 130 ofiar śmiertelnych po obu stronach granicy portugalsko-hiszpańskiej. Te tragiczne dane nieustannie rosną. Dodatkowo ponad 500 osób ucierpiało w pożarach, wymagając hospitalizacji z powodu oparzeń i zaczadzenia. Faktyczna skala poszkodowanych może być znacznie wyższa.

Główne przyczyny śmierci w pożarach

Zgony ludzi w pożarach spowodowane są zazwyczaj poprzez działanie ekstremalnie wysokich temperatur oraz zatrucie tlenkiem węgla. Ofiary giną w płomieniach lub uduszają się dymem. Tragiczne jest, że w wielu przypadkach ludzie nie zdążyli na czas opuścić zagrożonych domów i zabudowań wiejskich. Pożary lasów rozprzestrzeniają się niezwykle szybko, przez co odcinają drogi ewakuacyjne.

Kraj 2021 r. 2022 r.
Portugalia 3 osoby 15 osób
Hiszpania 6 osób 17 osób

Jak wynika z danych Eurowatch, tylko w dwóch najbardziej dotkniętych krajach, czyli Portugalii i Hiszpanii, odnotowano znaczny wzrost ofiar śmiertelnych w 2022 roku w stosunku do poprzedniego. Pokazuje to coraz tragiczniejsze statystyki.

Mapa pożarów w Europie - przyczyny pożarów

Istotnym elementem Mapy Pożarów w Europie są także informacje na temat przyczyn powstawania pożarów. Pozwalają one lepiej zrozumieć mechanizmy prowadzące do zniszczeń oraz opracować skuteczniejsze metody im zapobiegania.

Według obserwacji Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS), aż 95% pożarów lasów ma charakter antropogeniczny, czyli związany z działalnością człowieka. Tylko 5% stanowią pożary naturalne, wywołane na przykład wyładowaniami atmosferycznymi.

Najczęstszą bezpośrednią przyczyną jest nieostrożne obchodzenie się z ogniem - celowe podpalenia lub zaniedbania prowadzące do iskrzenia i utraty kontroli nad źródłem ognia.

Szczególnie wiele pożarów powstaje latem w wyniku niegaszonych ognisk i niedopałków papierosów. Coraz większym problemem są również podpalenia o charakterze piromanicznym, będące działaniem celowym. Tego typu incydenty stanowią nawet 20-30% ogółu pożarów w Europie Południowej.

Zapobieganie pożarom lasów

Aby skutecznie chronić lasy przed pożarami, niezbędne jest przede wszystkim podnoszenie świadomości społecznej na temat zasad bezpiecznego obchodzenia się z ogniem. Służyć temu powinny kampanie edukacyjne, zwiększające wiedzę o potencjalnych zagrożeniach. Równie ważne są inwestycje w infrastrukturę gaśniczą oraz wczesne systemy wykrywania.

 • Ponad 95% pożarów lasów ma źródło antropogeniczne, głównie w wyniku nieostrożności lub celowego działania.
 • Skuteczna walka z pożarami wymaga edukacji społecznej i rozwoju systemów zapobiegawczych.

Mapa pożarów w Europie - sposoby gaszenia

Mapa pożarów w Europie - najnowsze informacje i statystyki

Kolejnym istotnym elementem prezentowanym na interaktywnej Mapie Pożarów w Europie są informacje na temat sposobów gaszenia pożarów. Możemy na niej zobaczyć rozmieszczenie baz straży pożarnej, dronów i samolotów gaśniczych, a także obszary działań ratowniczych.

Walka z pożarami lasów w Europie opiera się przede wszystkim na naziemnych działaniach gaśniczych, prowadzonych głównie za pomocą wozów strażackich, pomp i węży. Jednak przy dużych, dynamicznie rozprzestrzeniających się pożarach niezbędne jest także lotnicze wsparcie.

Flota samolotów i śmigłowców gaśniczych umożliwia szybkie dotarcie do trudno dostępnych miejsc oraz precyzyjne zrzucanie wody z powietrza. Co istotne, załogi tych maszyn ryzykują własne życie, narażając się na ekstremalne temperatury, dym i niebezpieczne zjawiska konwekcyjne.

Nowoczesne metody walki z pożarami

Obok tradycyjnych metod, coraz częściej do gaszenia pożarów wykorzystuje się nowoczesne rozwiązania, takie jak drony obserwacyjne i gaśnicze, kamery termowizyjne, czy specjalne balony meteorologiczne, mierzące kierunek wiatru. Ułatwia to koordynację działań i podnosi ich skuteczność.

Jednak mimo ogromnego zaangażowania, walka z żywiołem często okazuje się nierówna. Siły gaśnicze bywają bezradne w obliczu błyskawicznie rozprzestrzeniających się pożarów lasów. Stąd tak ważna jest prewencja i jak najszybsza reakcja.

Sprzęt gaśniczy Ilość zastosowana w 2022 r.
Samoloty gaśnicze 16
Śmigłowce 53
Drony 471

Jak widać na przykładzie tegorocznych pożarów w Hiszpanii i Portugalii, do akcji gaśniczych zaangażowano znaczne siły i środki. Bez nowoczesnego sprzętu walka z żywiołem byłaby znacznie trudniejsza i mniej skuteczna.

Mapa pożarów w Europie - straty materialne

Kolejnym ważnym elementem, który możemy analizować na podstawie Mapy Pożarów w Europie są straty materialne związane z pożarami lasów i terenów zurbanizowanych. Skala tych zniszczeń jest ogromna.

W Portugalii w 2022 roku spłonęło ponad 1500 budynków mieszkalnych i gospodarskich. Straty w mieniu szacuje się na setki milionów euro. Spłonęły całe wsie i osady. Tysiące osób straciło dobytek całego życia. Podobnie we Włoszech, Hiszpanii i Grecji, gdzie zniszczeniu uległo wiele domów, hoteli, pensjonatów, magazynów i zakładów przemysłowych.

Nie da się dokładnie oszacować strat związanych z pożarami lasów, gdyż spaleniu uległy również bezcenne obszary przyrodnicze. Spłonęły tysiące gatunków roślin i zwierząt. Zniszczone zostały całe ekosystemy.

Miliardowe koszty odbudowy

Chociaż większość domów i obiektów da się odbudować, będzie to wiązało się z ogromnymi nakładami finansowymi. Według obliczeń fundacji LIFEBEFLU, tylko w samej Portugalii koszt odtworzenia spalonej infrastruktury i rekultywacji terenów może sięgnąć nawet 5 miliardów euro w perspektywie najbliższych 10 lat.

Zniszczenia dokonane przez tegoroczne pożary będą mieć więc długofalowe konsekwencje zarówno społeczne, jak i ekonomiczne. Tym pilniejsze wydają się działania prewencyjne, aby skutecznie chronić lasy i miejscowości przed tak wielką katastrofą.

Mapa pożarów w Europie - działania prewencyjne

Mapa pożarów w Europie dostarcza ponadto informacji na temat działań prewencyjnych i zapobiegawczych podejmowanych na terenie poszczególnych krajów. Są one kluczowe dla ograniczenia ryzyka katastrofalnych pożarów lasów.

Podstawą jest budowa i utrzymanie odpowiedniej infrastruktury, obejmującej drogi przeciwpożarowe, punkty czerpania wody dla samolotów gaśniczych, wieże obserwacyjne, posterunki straży pożarnej oraz systemy wczesnego wykrywania zagrożeń. Tego typu inwestycje nieustannie postępują.

Podsumowanie

Interaktywna Mapa Pożarów w Europie jest niezwykle przydatnym narzędziem, pozwalającym śledzić aktualną sytuację związaną z pożarami lasów na całym kontynencie. Pokazuje rozległe obszary objęte pożarami, zwłaszcza w rejonie Morza Śródziemnego. Dostarcza też kluczowych statystyk dotyczących ofiar śmiertelnych, rannych i strat materialnych. Każdego roku giną setki osób, a szkody liczone są w miliardach euro.

Z mapy wynika, że zdecydowana większość pożarów ma źródło antropogeniczne i jest skutkiem lekkomyślności bądź celowego podpalenia. Stąd tak ważne są działania prewencyjne. Walka z żywiołem opiera się zarówno na naziemnych, jak i lotniczych działaniach gaśniczych z użyciem nowoczesnych technologii.

Niestety, mimo zaangażowania ogromnych sił, często okazują się one niewystarczające w obliczu skali pożarów lasów w Europie. Konieczne są zintegrowane wysiłki na poziomie międzynarodowym, aby zapobiegać podobnym katastrofom w przyszłości. Inaczej zmiany klimatyczne mogą tylko pogorszyć i tak dramatyczną sytuację.

Regularna analiza Mapy Pożarów w Europie pozwala lepiej zrozumieć zjawisko pożarów lasów i podejmować świadome decyzje zarówno na poziomie rządów poszczególnych krajów, jak i wspólnoty europejskiej. Każdy z nas może również przyczynić się choć w minimalnym stopniu do ochrony lasów przed ogniem.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Tanie Nieruchomości we Włoszech - Domy i Mieszkania na Sprzedaż
 2. Makaron Spaghetti z Dziurką - Doskonały wybór dla wielbicieli włoskiej kuchni
 3. Rejsy Promem po Bałtyku - Wyjątkowe Rejsy Statkiem
 4. Projekt Domek Brda - Nowoczesna i Funkcjonalna
 5. Wino pomarańczowe - najlepsze wino pomarańczowe online
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Helena Kołodziej
Helena Kołodziej

Jestem redaktorką działu kultury i rozrywki. Recenzuję filmy, seriale, spektakle teatralne. Piszę wywiady z aktorami i reżyserami. Omawiam najciekawsze premiery i wydarzenia kulturalne.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły